Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní informace jsou chráněny

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji našich uživatelů i jejich kontaktů nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou a GDPR.

Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou. Uložené osobní údaje nijak nevyužíváme k dalším marketingovým ani jiným účelům, data zpracováváme během provádění dokumentace a následně je pouze archivujeme  ze zákonné povinnosti.

Níže naleznete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak jsou Vaše data chráněna.

ING. RENATA ŠEVČÍKOVÁ  jako Správce osobních údajů

Správcem Vašich údajů je  ING. RENATA ŠEVČÍKOVÁ, JÁCHYMOV 7, 59453 VELKÁ BÍTEŠ, IČO:870 13 762

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:

-jméno a příjmení

-e-mailovou adresu

-telefonní číslo

-poštovní adresu trvalého pobytu v době vytvoření dokumentace

-předmět plnění - poštovní adresu řešené-vlastněné nemovitosti, včetně čísel parcelních

-fakturační údaje (čísla bankovních účtů)

případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě:

- datum narození (u zakázek s plnou mocí, žádostí o dotace)

Můžeme o Vás získat informace také z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste nám již poskytli

(katastr nemovitostí, foto objektu nebo jeho částí a pod).

Proč osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme za účelem zákonem požadované archivace námi provedených dokumentací, jedná se především o Projektové dokumentace staveb, PENB, Energetických hodnocení pro NZÚ nebo pro Kotlíkové dotace.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, v okamžiku, kdy si objednáte některý z našich produktů nebo služeb, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy a

v okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.

Dále také v okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel našeho oprávněného zájmu - archivovat dokumentaci po dobu života autorizované osoby nebo životnosti stavby, jelikož nese za objekt určitou profesní zodpovědnost.

Jak s Vámi budeme komunikovat

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím:

e-mailu

telefonu

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou našimi zákazníky a využívají některou z placených služeb nebo produktů, zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení. U Projektových dokumentací staveb budou nezbytně nutné osobní údaje zpracovávány po dobu  životnosti stavby nebo po dobu života odpovědné autorizované osoby.

Jak osobní údaje zabezpečujeme

Děláme celou řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit Vaše osobní údaje stejně tak jako osobní údaje našich Uživatelů a jejich kontaktů.

K ochraně dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, a realizujeme veškerá možná aktuálně známá a finančně dostupná opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim osobním údajům má přístup  Správce osobních údajů, a moji kolegové, kteří zajišťují specializované části dokumentací -Zpracovatelé.

Tito kolegové jsou prověření, mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po nezbytně nutnou dobu a jsou vázáni mlčenlivostí.

Informace o zpracovatelích

K Vašim osobním údajům mají přístup i námi vybraní Zpracovatelé, zejména poskytovatelé serverů a zabezpečení.

Jsou to pouze takové subjekty, které nám poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat.

Pošlete nám e-mail na rena.sevcikova@seznam.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte.

Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

právo svůj souhlas kdykoliv odvolat

právo své osobní údaje upravit, doplnit

právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

právo požadovat přenesení svých osobních údajů

právo na přístup ke svým osobním údajům

v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů

právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Toto právo můžete využít zdarma pro první dotaz, vyhovím ve lhůtě 30 dnů. Každý další dotaz bude zpoplatněn.

ING. RENATA ŠEVČÍKOVÁ jako Zpracovatel osobních údajů

ING. RENATA ŠEVČÍKOVÁ, JÁCHYMOV 7, 59453 VELKÁ BÍTEŠ, IČO:870 13 762 provozuje služby jako projekční kancelář pro pozemní stavitelství a služby energetického specialisty pro energetickou certifikaci budov, včetně souvisejících služeb.

V některých případech je náš klient Správce osobních údajů a my jsme jeden z jeho Zpracovatelů osobních údajů.

To znamená, že jsme pověřeni Správcem zpracovávat osobní údaje jeho zákazníků  na základě pokynů Správce. Rozsah zpracovávaných osobních údajů určuje sám Správce nebo zákonná povinnost.

Jedná se zejména o tyto osobní údaje:

jméno a příjmení

e-mailovou adresu

adresu

telefonní číslo

adresu řešeného objektu (stavby)

a další osobní údaje, které Správci sbírají na základě požadavků své činnosti.

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu, kdy Správce využívá službu nebo po dobu zákonem stanovené lhůty. Po ukončení našeho vztahu se Správcem nebo zákonem stanovené lhůty získané údaje kompletně mažeme.

Ke zpracování svěřených osobních údajů přistupujeme zodpovědně. A stejně jako v pozici Správce realizujeme stejná bezpečnostní opatření popsaná v části „Jak osobní údaje zabezpečujeme“ těchto Zásad.

Jako Zpracovatel jsme připraveni poskytnout součinnost Správcům při jejich výkonu práv občanů. Například pokud budou svými zájemci nebo zákazníky požádání o přehled svých zpracovávaných údajů, jejich opravám a výmazu ad.

Jsme vázáni mlčenlivostí a máme přístup pouze k takovým datům, která potřebujeme pro výkon své práce.

Uložené osobní údaje Správců, tj. jejich kontakty, zájemce nebo zákazníky, nijak nevyužíváme k vlastním marketingovým ani jiným účelům.

Ochrana dětí

Ochrana soukromí těch velmi mladých je pro nás extrémně důležitá.

Z tohoto důvodu neukládáme ani nesbíráme informace o těch, o kterých víme, že jsou mladší 13 let.

Jak se s námi spojit

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese rena.sevcikova@seznam.cz

 

Ing. Renata Ševčíková

Jáchymov 24.5.2018

 

COOKIES

Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním nezbytných souborů cookies. Pokud to vyžadují zákony, požádáme vás o udělení souhlasu k tomuto účelu.

Cookies jsou malé textové soubory, které naše digitální služby vkládají do vašeho počítače, chytrého telefonu nebo tabletu a váš prohlížeč je ukládá.

 

1. NEZBYTNÉ COOKIES

= zajišťující základní funkčnost 

NEZBYTNÉ | TECHNICKÉ | FUNKČNÍ

jsou to cookies, bez kterých by webové stránky nemohly fungovat, zajišťují například to, že pokud dáte ve svém webovém prohlížeči šipku zpět, web ví, na kterou stránku se má vrátit, tyto cookies vám například umožňují ukládat zboží do košíku nebo díky nim můžete filtrovat zboží v e-shopu.

TYTO COOKIES NELZE ZAKÁZAT a podle nových pravidel platných od 1.1.2022 uvidíte v nastavení cookies na webu, že jsou zaškrtnuté a nemůže je odmítnout. Webové stránky, které využívají pouze tyto cookies, vás o tom mohou jen informovat a není potřeba nic nastavovat, přijímat, odmítat.

Soubory cookies používáme POUZE pro zajištění funkčnosti webových stránek 

- funkčnost, stabilitu a bezpečnost

Soubory cookies slouží také pro účely řízení zvláštních funkcí a funkcí spojených s uživatelským komfortem.

Naše soubory cookies jsou chráněné proti čtení třetími osobami pomocí bezpečnostních standardů vašeho prohlížeče.
Doba, po níž jsou soubory cookies uloženy, závisí na účelu jejich využití a není u všech cookies stejná.

Ukládání souborů cookies však můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče.

2. Cookies pro analýzu a marketing

Tyto cookies v současné době nepoužíváme.

(Pro zajištění analytických a marketingových funkcí na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR EU.)

3. Cookies třetích osob
Tyto cookies v současné době nepoužíváme.

 

Ing. Renata Ševčíková

Jáchymov 1.1.2022